WATCH IT

VÝROBNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM (MES)

 

JAKÉ VÝSLEDKY MŮŽETE OČEKÁVAT?


6–9% snížení prostojů
3–5% zlepšení kvality
100% návratnost investice do 1 roku
65% redukce administrativy


ZAVEDENÍM SYSTÉMU WATCH IT ZÍSKÁTE ZEJMÉNA


PŘESNÁ ČÍSLA A DATA

Data v nejvyšší možné míře sbíráme automaticky. Jejich přesnost je tak podstatně vyšší oproti ručním záznamům.


RYCHLEJŠÍ REAKCI NA PROBLÉMY

Okamžité informace o stavu výroby.
Automatické upozornění na klíčové stavy – např. při prostojích.


NÁSTROJ PRO MOTIVACI ZAMĚSTNANCŮ

Podpora automatického výpočtu výkonových norem.
Data lze vyhodnocovat např. po každé směně. Zaměstnanci díky tomu mají jasný přehled, jak si vedou.


VYŠŠÍ KVALITU VÝROBY A NIŽŠÍ CHYBOVOST 

Jasný přehled o zmetkovitosti je prvním krokem pro řešení prvotních příčin zmetků.


LEPŠÍ VYUŽITÍ STROJNÍCH A PERSONÁLNÍCH KAPACIT

Přesné informace o výkonech i ztrátách ve výrobě Vám umožní lépe řídit a využívat dostupné kapacity s možností zaměřit se na úzká místa.


Systém Watch It může být nasazen na strojích i na ručních pracovištích. Lze ho integrovat s ERP, WMS a dalšími systémy.

Příklady fungování a konkrétních benefitů systému Watch It

NÁHRADA PAPÍROVÝCH VÝKAZŮ

 

VÝCHOZÍ STAV

Na každém stroji se vyplňovala hlášení výroby v papírové podobě. Kromě základních údajů o vyrobených kusech, spotřebě materiálu a zmetcích se zde uváděly i některé technologické údaje. Každý den ráno předáci jednotlivých úseků museli přepsat všechny tyto výkazy do ekonomického systému a částečně i do různých pomocných excelových souborů. Zpracování těchto dat bylo náročné nejen co do objemu, ale i přesnosti a čitelnosti.

 

NOVÝ STAV

Informační systém Watch It sbírá data z dotykových obrazovek ve výrobě (data zadávaná operátory) a dále i přímo ze strojů a zařízení (PLC). Předáci výroby mají výrobní data k dispozici průběžně na svých PC. Data z Watch It se následně exportují do ekonomického systému.

 

PŘÍNOSY

Úspora jednotek hodin předáků denně, tento čas mohou věnovat řešení problémů přímo ve výrobě.

Data jsou přesnější a dostupná on-line.

Data jsou na jednom místě – není třeba skládat je z několika zdrojů.

 

 

MĚSÍČNÍ PRÉMIE ZAMĚSTNANCŮ

 

VÝCHOZÍ STAV

Nároky na měsíční prémie vychází z % plnění výkonových norem. Podklady připravoval vrchní mistr z několika zdrojů vždy za uplynulý měsíc. Tato administrativně náročná činnost trvala několik hodin každý měsíc.

 

NOVÝ STAV

Systém Watch It obsahuje katalog výkonových norem. Na jednotlivých pracovištích se do systému pracovníci přihlašují svými čipovými kartami. Jsou tedy k dispozici všechny potřebné vstupy pro výpočet plnění norem. Díky tomu lze vyhodnotit efektivitu každé směny ihned po jejím dokončení.

 

PŘÍNOSY

Úspora administrativní činnosti.

Plnění norem je k dispozici průběžně na úrovni jednotlivců, strojů i úseků.

Plnění norem je průběžně komunikováno jednotlivým pracovníkům, funguje jako motivace.

 

 

DOSTUPNOST A KVALITA DAT

 

VÝCHOZÍ STAV

Data o výrobě se nacházela na různých místech: papírové výkazy, ekonomický systém, různé pomocné excelové soubory, síťová úložiště či řídicí systémy některých strojů. Úroveň zabezpečení dat byla velmi rozdílná, některá data nebyla zálohována vůbec. Pro analýzu dat byla třeba zdlouhavá kompletace a správné navázání dat z různých zdrojů.

 

NOVÝ STAV

Většina dat je agregována v databázi systému Watch It. Data jsou vzájemně provázána, takže lze snadno zobrazit historii všech operací, které se týkají konkrétního finálního výrobku. Data lze filtrovat dle pracovišť a časových období. Na základě dat jsou k dispozici reporty pro management výroby. Data lze rovněž exportovat do Excelu pro ad hoc analýzy.

 

PŘÍNOSY

Data jsou přehledně a systematicky ukládána na jedno místo.

Práce s daty je mnohem rychlejší.

Cenná data jsou bezpečně zálohována na úrovni celé SQL databáze.